Ta strona używa plików cookie!
close

Kadry

Data dodania: 30 listopada 2015 r.

 

Wydział Kadr i Szkolenia i Prezydialny
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
tel. 74-842-02-07
fax. 74-842-07-40

Wydział Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
50-040 Wrocław
ul. Podwale 31-33
tel.: +48 71 340-32-99
fax.: +48 71 340-36-18
mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału: mł.insp. Piotr Szafrański
Zastępca Naczelnika Wydziału: kom. Agnieszka Wesołowska

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu i realizuje zadania określone w §6 ust.2 pkt 3 lit. c oraz §26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 roku ze zm., a w szczególności:

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:
1. Wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej komendanta;
2. Sporządzanie projektów decyzji komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych w postępowaniu odwoławczym;
3. Prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów oraz pracowników komórek organizacyjnych komendy oraz jednostek Policji;
4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy pracowników Policji” w komórkach organizacyjnych komendy oraz jednostkach Policji;
5. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest komendant oraz postępowań odwoławczych, a także nadzór nad postępowaniami prowadzonymi w jednostkach Policji;
6. Planowanie i wykonywanie zadań mobilizacyjno-obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie jak również nadzorowanie jednostek Policji w tym zakresie;
7. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
8. Prowadzenie zbiorów etatu komendy oraz jednostek Policji;
9. Opracowywanie projektu regulaminu komendy i opiniowanie projektów regulaminów jednostek Policji;
10. Prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w komendzie;
11. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji oraz realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników komendy;
12. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników komendy oraz jednostek Policji;
13. Organizacja naboru oraz kierowanie policjantów komendy i jednostek Policji na szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie oraz na egzamin oficerski;
14. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów komendy;
15. Sprawowanie nadzoru nad realizacja lokalnego doskonalenia zawodowego w jednostkach Policji;
16. Realizowanie zadań związanych z typowaniem i delegowaniem kandydatów na obserwatorów policyjnych w misjach pokojowych.
 

A ponadto:
1.Wydział Kadr i Szkolenia koordynuje i nadzoruje działania komórek kadrowych we wszystkich jednostkach Policji dolnośląskiej.
2.Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych, w ramach zakresu działań realizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.