]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-437-142-173/C/2017/AB

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 220) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych; oznaczenie sprawy: PU-2380-437-142-173/C/2017/AB. 3.2. Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę wraz z usługą przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o określonych standardach jakościowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej bądź wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 220) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a także zapisami Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego dalej OSD. 3.3. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1059) oraz Polskie Normy.

09123000- 7 – Gaz ziemny

2017-12-14

2017-12-21 11:00

PU-2380-442-150-176/T/2017/ML

Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego typu kombi van lub wielozadaniowy w policyjnej wersji oznakowanej

34114200-1

2017-12-08

2017-12-13 11:00

Pu-2380-441-134-175/F/2017/JP

Badania lekarskie osób zatrzymanych na obszarze działania KPP Środa Śl.

85100000-0

2017-12-06

2017-12-11 11:00

PU-2380-429-140-165/C/2017/MA

Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby I Komisariatu Policji w Wałbrzychu z lokalizacją w Szczawnie Zdroju przy ul. Józefa Łączyńskiego”

79710000-4

2017-12-01

2017-12-08 11:00

PU-2380-434-143-170/T/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 4 (czterech) fabrycznie nowych dwukolumnowych podnośników samochodowych o maksymalnym udźwigu do 4 ton do n/w lokalizacji: 3.1.1. 2 szt. do służbowej Stacji Obsługi Samochodów we Wrocławiu mieszczącej się przy ul. Gen. I. Połbina 1, 3.1.2. 2 szt. do służbowej Stacji Obsługi Samochodów w Wałbrzychu mieszczącej się przy ul. Psie Pole 7. 3.2. Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne dla dostawy zamawiający określił w Opisie minimalnych parametrów technicznych i jakościowych dla dostawy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia spełniały wszystkie wymagania dla dostawy określone w tym załączniku. 3.3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy, warunki gwarancji, terminy i sposób płatności, kary umowne, itp., które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego – określono w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej w tekście: IPU), stanowiących załącznik nr 2 do Zaproszenia

34326200-0 – Podnośniki samochodowe

2017-12-01

2017-12-08 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20