Ta strona używa plików cookie!
close

STATUS PRAWNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W WAŁBRZYCHU

Data dodania: 30 listopada 2015 r.

         Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Miejski Policji jest organem administracji rządowej na obszarze miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:
- wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
- wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

         Komendanta Miejskiego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty. Komendant Miejski Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

         Komendant Miejski Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Miejskiej Policji. Szczegółowo te kwestie reguluje zamieszczone poniżej Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 

1.Ustawa o Policji 
2.Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r.