Ta strona używa plików cookie!
close

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu

Data dodania: 30 listopada 2015 r.

- Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.
- Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
- Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).
- Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).
- O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).
- Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).
- W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

 

W Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu skargi przyjmują:
1.Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 12.00 – 17.00, w pozostałe dni robocze od 9.00 - 14.30.
2. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu funkcjonariusze Inspektoratu Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 8.00 do 17.00, w pozostałe dni robocze od 9.00 do 14.00.


Inspektorat Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych ul. Mazowiecka 2 
tel. 74 842 09 97
e-mail.skragi@walbrzych.wr.policja.gov.pl

 

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa. Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa). Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu 
(dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław